04 юни 2018 г.
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП ЮГ" АД на 06.07.2018 г. от 11.00 часа
Съветът на директорите на „Холдинг Кооп Юг" АД, гр. София, с ЕИК 121659072 („Дружеството“), отмени решението си за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 27.06.2018 г. поради забавяне в работата на Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията и невъзможност за спазване на предвидените в закона срокове. На основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите свиква редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп Юг" АД на 06.07.2018 г. от 11.00 часа, в гр. София, ул. „Г. С, Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 16, а при липса на кворум - на 20.07.2018 г. от 11 ч. на същото място и при същия дневен ред.
25 май 2018 г.
ПОКАНА ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП ЮГ" АД на 27.06.2018 г. от 11.00 часа
Съветът на директорите на „Холдинг Кооп Юг" АД, гр. София, с ЕИК 121659072 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп Юг" АД на 27.06.2018 г. от 11.00 часа, в гр. София, ул. „Г. С, Раковски" 99, сградата на ЦКС, залата на ет. 13
27 април 2015 г.
Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
Актуализирана покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите
17 април 2015 г.
Проведено извънредно общо събрание на акционерите
Проведено извънредно общо събрание на акционерите