За нас

Дружеството е учредено като акционерно дружество КООПЕРАТИВЕН ПРИВАТИЗАЦИОНЕН ФОНД "ЮГ" АД с цел участие в масовата приватизация.

Преобразува се като Холдинг "Кооп-Юг" АД по решение на Общото събрание на акционерите. Промяната е вписана с решение № 3 на Софийски градски съд от 03.04.1998 г.

Предметът на дейност е придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва; предоставяне на заеми на дружества, в които дружеството има пряко участие или го контролира; извършване на всяка друга дейност, незабранена от закона.

Управление

Дружеството е с едностепенна система на управление.

Състав на Съвета на директорите:

  • Централен Кооперативен Съюз
  • Бисер Андонов Лазов
  • Георги Славчев Георгиев 

Дружеството се представлява от Изпълнителния член на съвета на директорите Бисер Андонов Лазов

Капитал

Капиталът на дружеството е в размер на 3 070 124 лева, разпределен в 1 535 062 броя акции, всяка една акция с номинална стойност 2 лева. Всички акции са от един клас - обикновенни, поименни, безналични с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.