Кооп Юг ХОЛДИНГ КООП - ЮГ АД

1000 гр.София  ул. "Г.С.Раковски" Nо 99, ет.7 офис 18 e-mail: cpfsouth@ccu-bg.com

 

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД

уникален идентификационен код на събитието HUG140620211100 /ISIN код на емисията BG1100017984

Днес, 14.06.2021 г. в седалището и на адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, ЕИК 121659072 (по-нататък наричано за краткост „Дружеството“), гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано от Съвета на директорите.

Начало: 11.00 часа. Събранието се открива от Изпълнителния директор на Дружеството Бисер Лазов, който представи на регистрираните акционери чрез техните законни и упълномощени представители следната информация:
Поканата за настоящото събрание е обявена в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията на 05.05.2021 г. (вписване № 20210505103648 по партидата на Дружеството). Поканата, заедно с материалите по дневния ред, образеца на пълномощно за представителство на акционер, правилата за гласуване чрез пълномощник и решението на Съвета на директорите за свикването на събранието са своевременно оповестени чрез единната система за предоставяне на информация на Комисията за финансов надзор E-Register, чрез Българска фондова борса, чрез специализираната електронна медия X3News и чрез интернет страницата на Дружеството в предвидените в закона срокове.

С поканата за днешното събрание е оповестено време за регистрация на явяващите се акционери и техни законни и упълномощени представители - от 10.20 часа до 10.55 часа. Назначена е Комисия по регистрация на акционерите, съставила доклад за извършената регистрация и списък на акционерите, за които се явява представител. Съгласно доклада и списъка, в рамките на времето за регистрация са се явили и са регистрирани общо 6 (шестима) акционери, притежаващи съвкупно 1 420 748 броя акции от капитала на Дружеството, представляващи 51.01 % от капитала. Брой регистрирани пълномощни за представителство на акционер в днешното общо събрание – 4 (четири) за упражняване правото на глас чрез пълномощник по общо 293 426 броя акции. Данните са отразени в изготвени от Комисията по регистрацията доклад и списък на явяващите се акционери като тези два документа се прилагат и представляват част от протокола от днешното редовно общо събрание на акционерите.
Налице е изискуемият кворум по чл. 22, ал. 1 от Устава на Дружеството за провеждане на свиканото редовно общо събрание и същото може да приема валидни решения.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите: Бисер Лазов и Георги Георгиев. Присъства директорът за връзки с инвеститорите Теодора Танева. Не присъстват други лица, които не са акционери, не представляват по пълномощие акционери и не са членове на Съвета на директорите. Изпълнителният директор предложи да се пристъпи към избор на ръководство на днешното събрание. Предложиха се измежду присъстващите лица адв. Лесичкова за Председател на събранието, г-жа Теодора Танева за секретар на събранието и г-н Георги Георгиев за преброител на гласовете. Други изказвания, предложения и възражения не бяха направени. Предложението беше подложено на явно гласуване.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното организационно РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира ръководство на днешното редовно събрание в следния състав: Председател – адв. Атанаска Лесичкова, секретар – г-жа Теодора Танева, преброител – г-н Георги Георгиев.

Избраното ръководство пристъпи към изпълнение на функциите си. По предложение на Председателя на събранието единодушно и без възражения от присъстващите и представлявани акционери беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред: всеки акционер гласува явно чрез вдигане на издадената му от Комисията по регистрация карта, на която е изписан броят акции, с които се гласува. Председателят на събранието поясни, че акционерите могат да разискват и гласуват единствено по точките, включени в дневния ред на събранието, тъй като не присъстват всички акционери, притежаващи 100 % от капитала и в дневния ред не могат да бъдат допълнително включвани други точки, освен вече обявените. Чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не може да се прилага.

Пристъпи се към разглеждане на оповестения с поканата за събранието ДНЕВЕН РЕД със съответните предложения на Съвета на директорите за решения, както следва:
1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;
2. Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите;
3. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.;
4. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
5. Назначаване на регистриран одитор за 2020 и 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2020 и 2021 г.;
6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2020 г.;
7. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на одитора;
8. Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и консолидирания доклад на одитора;
9. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;
10. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2020 г.;
11. Вземане на решение за приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
12. Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;
13. Разни.

Пристъпи се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка първа. Годишният доклад и декларацията за корпоративно управление са част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление.
Пристъпи се към разглеждане на точка 2 от дневния ред: Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка втора. Годишният консолидиран доклад е част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите.

Пристъпи се към разглеждане на точка 3 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка трета. Докладът за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка четвърта. Докладът е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

Пристъпи се към разглеждане на точка 5 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор за 2020 и 2021 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка пета. Предложението на Съвета на директорите е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2020 г. и 2021 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 6 от дневния ред: „Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2020 г.“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка шеста. Докладът на одитния комитет е включен в материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2020 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 7 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на одитора“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка седма. Одитираният ГФО за 2020 г. е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на одитора.

Пристъпи се към разглеждане на точка 8 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и консолидирания доклад на одитора“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка осма. Документите, поставени на разглеждане, са част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и консолидирания доклад на одитора.

Пристъпи се към разглеждане на точка 9 от дневния ред: „Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.“. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка девета. Предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределяне финансовия резултат на Дружеството.
Пристъпи се към разглеждане на точка 10 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2020 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка десета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2020 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 11 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите“. Проектът на политика за възнагражденията е включен в материалите на събранието. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка единадесета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Изпълнителният директор Б. Лазов обърна внимание, че проектът на политика, който първоначално е включен в материалите, е бил коригиран и материалите са били допълнени с коригирания проект в изпълнение на изрични указания на КФН. Промяната в първоначалното предложение за политика касае определянето на допълнителните възнаграждения изцяло от общото събрание, а не от управителния орган. Председателят на събранието уточни, че се подлага на гласуване коригираният проект на политика съгласно указанията на КФН. Възражения и други коментари не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Пристъпи се към разглеждане на точка 12 от дневния ред: Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. Председателят на събранието прочете предложението за решение по точка дванадесета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени. Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:
Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове:
1 420 748, представляващи 51.01 % от капитала;
Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 293 426;
Общ брой на действително подадените гласове: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ЗА“: 1 420 748;
Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;
Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.
В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното
РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите.

Премина се към разглеждане на точка 13 от дневния ред: Разни. По нея не бяха направени изказвания.

Предвид изчерпването на дневния ред събранието беше закрито в 11.35 ч. Представителите на акционерите върнаха на Председателя издадените им мандатни карти за гласуване, които се прилагат към този протокол.
Към този протокол се приложиха:
(1) Списък на акционерите, явяващи се на днешното събрание, изготвен от Комисията по регистрация на акционерите и подписан от ръководството на събранието;
(2) Доклад на Комисията по регистрацията;
(3) Заповед на Изпълнителния директор за назначаване Комисия по регистрацията на акционерите;
(4) Пълномощни за представителство на акционер по образец и с нотариално удостоверени подписи – 4 броя;
(5) Електронни справки от ТРРЮЛНЦ – 5 броя;
(6) Електронни справки от Регистър „Булстат“ – 3 броя;
(7) Електронни справки от Регистъра на КФН – 3 броя;
(8) Мандатни карти – 6 броя;
(9) Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приета днес, със заверка от изпълнителния директор.

Председател: Секретар: Преброител:

 

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ХОЛДИНГ КООП- ЮГ“ АД
(приета от редовното Общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14.06.2021 г.)

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящата Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „ХОЛДИНГ КООП- ЮГ“ АД, наричана по-долу за краткост Политика за възнагражденията, има за цел да определи ясни и точни принципи и правила за формиране на възнагражденията им.
Чл. 2. (1) Политиката за възнагражденията се разработва от Съвета на директорите на дружеството и се приема и изменя с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството.
(2) Предложенията за приемане на Политика за възнагражденията, за изменения и/или допълнения в нея, се включват като самостоятелна точка в дневния ред на Общото събрание на акционерите на дружеството.
(3) Преди да внесе въпроса за обсъждане от Общото събрание на акционерите, Съветът на директорите на дружеството прави преглед на изпълнението на Политиката за възнагражденията и се набелязват мерки за предотвратяване или управление на конфликти на интереси.
(4) При изменения и допълнения на политиката в нея се включват описание и разяснение на съществените промени и начинът, по който са отчетени резултатите от гласуванията на общото събрание, становищата на акционерите и протоколите от общите събрания, на които е била разглеждана и гласувана политиката за възнагражденията.
(5) При разработването на политиката Съветът на директорите отчита възнагражденията и условията на труд на служителите в дружеството.
Чл. 3. Политиката за възнагражденията се преразглежда най-малко веднъж на всеки 4 години, както и когато са необходими съществени изменения и/или допълнения в нея или това е необходимо за изпълнението на бизнес целите и съобразяване с дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството.
Чл. 4. Политиката за възнагражденията и всяка промяна в нея се оповестява незабавно след приемането и на интернет страницата на дружеството, без да се разкрива чувствителна търговска информация или друга информация, представляваща защитена от закона тайна. Политиката за възнагражденията е достъпна на интернет страницата на дружеството най-малко докато е в сила.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 5. При определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите се прилагат следните принципи:
1. Възнагражденията трябва да осигуряват надеждно и ефективно управление на икономическата дейност, в съответствие с бизнес целите и стратегията, целите, ценностите, дългосрочните интереси и устойчивост на дружеството;
2. Възнагражденията следва да са във вид и размер, който стимулира членовете на Съвета на директорите на дружеството при изпълнение на техните задължения;
3. Възнагражденията следва да отчитат финансовите възможности на дружеството.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Чл. 6. (1) Членовете на Съвета на директорите на дружеството получават постоянно възнаграждение, което представлява ежемесечно фиксирано плащане, определено по размер от Общото събрание на акционерите, в съответствие с разпоредбите на приложимите нормативни актове, устава на дружеството и тази политика.
(2) Възнаграждението е дължимо от момента на вписване на член на Съвета на директорите в търговския регистър.
Чл. 7. Възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на дружеството се посочват в писмен договор за възлагане на управлението на дружеството.
Чл. 8. (1) Общото събрание на акционерите може да определи допълнително постоянно възнаграждение за изпълнителните членове на Съвета на директорите за възложеното им управление на дружеството, но не повече от половината от постоянното ежемесечно фиксирано възнаграждение, определено за членовете на съвета от Общото събрание на акционерите.
(2) Допълнителното постоянно възнаграждение на изпълнителните членове, в случай че Общото събрание на акционерите определи такова, е отделно от постоянното ежемесечно фиксирано възнаграждение, определено за членовете на съвета от Общото събрание на акционерите.
(3) Възнаграждението на членовете на Съвета на директорите е дължимо до датата на заличаване на член на съвета в трговския регистър.
Чл. 9. Членовете на Съвета на директорите на дружеството нямат право на променливо възнаграждение, в това число и под формата на премии, бонуси, облаги, свързани с пенсиониране, и други материални стимули, други ползи, възнаграждения под формата на акции, опции върху акции, права за придобиване на акции, за получаване на възнаграждение въз основа на измененията на цените на акции или други финансови инструменти.
Чл. 10. На членовете на Съвета на директорите на дружеството не се дължат обезщетения при прекратяване на договора, с изключение на случаите на прекратяване на договора при преобразуване или прекратяване на дружеството. В случай на прекратяване на договора при преобразуване или прекратяване на дружеството, на всеки член на Съвета на директорите се изплаща обезщетение, в размер на едномесечното му възнаграждение, освен в случаите на незадоволителни резултати и/или виновно поведение на члена на Съвета на директорите.
Чл. 11. На членовете на Съвета на директорите на дружеството не се дължат обезщетения за предизвестие при предсрочно прекратяване на договора.
Чл. 12. Дружеството не прилага схема за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по отношение членовете на Съвета на директорите.
Чл. 13. Дружеството разкрива пред акционерите си начина, по който прилага Политиката за възнагражденията, в доклад за изпълнение на Политиката, който е неизменна част и самостоятелен документ към годишния финансов отчет за дейността.
Чл. 14. След провеждане на Общото събрание на акционерите на дружеството, на което е одобрен годишният финансов отчет, дружеството публикува доклада за изпълнение на Политиката за възнагражденията на интернет страницата си, който е достъпен безплатно за срок от 10 години.

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящата Политика за възнагражденията е разработена в съответствие с изискванията на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на Комисия за финансов надзор.
§2. Настоящата Политика за възнагражденията е разработена от Съвета на директорите и приета от Общото събрание на акционерите на „Холдинг Кооп- Юг“ АД на 14.06.2021 г.
§3. Настоящата Политика за възнагражденията влиза в сила от датата на решението на Общото събрание на акционерите на „Холдинг Кооп- Юг“ АД за нейното приемане.

Заверка от Изпълнителния директор на
„Холдинг Кооп- Юг“ АД:

 

ПОКАНА
ЗА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД

Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, с ЕИК 121659072 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг" АД на 14.06.2021 г. от 11.00 часа местно (източноевропейско) време по седалището на Дружеството (8.00 координирано универсално време - UTC), в седалището и на адреса на управление на Дружеството - гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 18, а при липса на кворум – на 30.06.2021 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, при следния дневен ред и предложения за решения:
1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;
2. Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2020 г., изготвен от Съвета на директорите;
3. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2020 г.;
4. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
5. Назначаване на регистриран одитор за 2020 и 2021 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор на Дружеството за 2020 и 2021 г.;
6. Приемане на доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите, приема доклада на одитния комитет за дейността му до 31.12.2020 г.;
7. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и доклада на одитора;
8. Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2020 г. и консолидирания доклад на одитора;
9. Вземане на решение относно финансовия резултат на Дружеството за 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите относно разпределение на финансовия резултат на Дружеството;
10. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2020 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2020 г.;
11. Вземане на решение за приемане на актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема актуализирана Политика за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите;
12. Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2021 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;
13. Разни.

„Холдинг Кооп-Юг" АД е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лице с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 121659072 и е със седалище в гр. София. „Холдинг Кооп-Юг" АД е публично дружество по смисъла на Закона за публичното предлагане на цени книжа („ЗППЦК“).
Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг" АД уведомява, че общият брой на акциите от капитала на „Холдинг Кооп-Юг" АД и правата на глас на акционерите на „Холдинг Кооп Юг" АД към датата на решението на управителния орган за свикването на общото събрание – 20.04.2021 г., е 2 785 062 (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 2 (два) лева. Всички издадени акции на дружеството са от един клас - обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 2 785 062 (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя.

Съгласно ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани като акционери на „Холдинг Кооп-Юг" АД в централен регистър на ценните книжа, „Централен депозитар" АД 14 (четиринадесет) дни преди датата на общото събрание, а именно — на дата 31.05.2021 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, т.е. 30.05.2021 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси, независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона и на ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител. Документи на чужд език се представят с легализиран превод на български език.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Пълномощниците на акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание, по образец, приложен към материалите за това общо събрание на акционерите.
Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно по образец, издадено за това общо събрание на акционерите от законния представител на акционера-юридическо лице, с удостоверение за актуално състояние на акционера-юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения.
Образецът за пълномощно за представителство на акционер в свикваното общо събрание е приложен към материалите за събранието и е достъпен в електронен формат на интернет страницата на дружеството: www.coop-jug.com, както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News www.x3news.com и в КФН. Образецът е достъпен и на хартиен носител и се предоставя на всеки акционер при поискване, отправено до Дружеството чрез Директор връзки с инвеститорите.
Правилата за гласуване чрез пълномощник са на разположение на заинтересованите лица на интернет страницата на дружеството: www.coop-jug.com, както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News www.x3news.com и в КФН.
Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно, дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК е нищожно. Член на съвета на директорите може да представлява акционер по пълномощие, само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по обявения дневния ред.
Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: cpfsouth@ccu-bg.com, като електроннните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Всички пълномощни, трябва да бъдат представени в оригинал на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от един работен ден преди датата на Общото събрание на акционерите.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „Холдинг Кооп-Юг" АД.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10.20 часа (7.20 UTC) и приключва в 10.55 часа (7.55 UTC) на 14.06.2021 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.
При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 30.06.2021 г. на същото място, в същия час, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Настоящата покана за свикване на общото събрание и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, се публикуват на Интернет страницата на „Холдинг Кооп-Юг" АД - www.coop-jug.com, за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Поканата и материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 99, ет. 7, офис 18, всеки работен ден от 10.00 до 15.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството https://www.coop-jug.com, считано от датата на обявяване на поканата за общото събрание на акционерите в търговския регистър до деня преди събранието.

Канят се всички акционери на „Холдинг Кооп Юг" АД да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях представители.

Документи за изтегляне: дневен ред материали други

 

ПРОТОКОЛ ОТ РЕДОВНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД

Протокол от редовното общо събрание на акционерите на Холдинг Кооп-Юг АД
проведено на 12.08.2020 г. от 11:00 часа в гр. София, ул. "Г.С.Раковски" Nо 99, ет.7 офис 18

Изтегли

 

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „ХОЛДИНГ КООП-ЮГ" АД

Днес, 10.06.2019 г. в седалището и на адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, ЕИК 121659072 (по-нататък наричано за краткост „Дружеството“), гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 16, се проведе редовно общо събрание на акционерите на Дружеството, свикано от Съвета на директорите.

Начало: 11.00 часа. Събранието се открива от Изпълнителния директор на Дружеството Бисер Лазов, който представи на присъстващите акционери и техни представители следната информация:

Поканата за настоящото събрание е обявена в Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенция по вписванията с вписване рег. № 20190430090030. Поканата заедно с материалите по дневния ред, образеца на пълномощно за представителство на акционер, правилата за гласуване чрез пълномощник и решението на Съвета на директорите за свикването на събранието са своевременно оповестени чрез единната система за предоставяне на информация на Комисията за финансов надзор E-Register, чрез Българска фондова борса, чрез специализираната електронна медия X3News и чрез интернет страницата на Дружеството в предвидените законови срокове.

С поканата за днешното събрание е оповестено време за регистрация на явяващите се акционери и техни законни и упълномощени представители - от 10.20 часа до 10.55 часа. В рамките на времето за регистрация са се явили и са регистрирани от специално назначената за целта Комисия по регистрация на акционерите общо 3 (трима) акционери, притежаващи съвкупно 1 398 994 акции от капитала на Дружеството, представляващи 50.23 % от капитала. Регистрирано е едно пълномощно за представителство в днешното събрание – от акционера „Ню кооп инвест“ АД за упражняване правото на глас по 652 440 броя акции. Данните са отразени в изготвени от Комисията по регистрацията доклад и Списък на явяващите се акционери като тези два документа се прилагат към протокола от редовно общо събрание на акционерите като негови неразделни части.

Налице е изискуемият кворум по чл. 22, ал. 1 от Устава на дружеството за провеждане на свиканото редовно общо събрание и същото може да приема валидни решения.

На събранието присъстват следните членове на Съвета на директорите: Бисер Лазов, Георги Георгиев и Кооперация „Централен кооперативен съюз“ чрез законния си представител Петър Иванов Стефанов.

Присъства директорът за връзки с инвеститорите Теодора Танева. Присъстват освен това следните физически лица, които не са акционери, не представляват по пълномощие акционери и не са членове на Съвета на директорите: адв. Атанаска Лесичкова от САК.

Изпълнителният директор Б. Лазов предложи на присъстващите акционери да гласуват „ЗА“ допускането до присъствие и участие в днешното събрание на гореизброените лица, които не са акционери, не представляват по пълномощие акционери и не са членове на Съвета на директорите. Други предложения не постъпиха, не бяха направени възражения и се пристъпи към явно гласуване по направеното предложение.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване акционерите взеха следното

РЕШЕНИЕ: да бъдат допуснати до присъствие и участие в днешното редовно общо събрание на акционерите следните лица, които не са акционери, не представляват по пълномощие акционери и не са членове на Съвета на директорите: директор връзки с инвеститорите Теодора Танева и адв. Атанаска Лесичкова от САК.

Изпълнителният директор предложи да се пристъпи към избор на ръководство на днешното събрание. Предложиха се измежду присъстващите лица адв. Лесичкова за Председател на събранието, г-жа Теодора Танева за секретар на събранието и г-н Георги Георгиев за преброител на гласовете. Други изказвания, предложения и възражения не бяха направени. Предложението беше подложено на явно гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите избира ръководство на днешното редовно събрание в следния състав: Председател – адв. Атанаска Лесичкова, секретар – г-жа Теодора Танева, преброител – г-н Георги Георгиев.

Избраното ръководство пристъпи към изпълнение на функциите си.
По предложени на Председателя на събранието единодушно и без възражения от присъстващите и представлявани акционери беше приет следният начин на гласуване по точките от дневния ред: всеки акционер гласува явно чрез вдигане на издадената му от Комисията по регистрация карта, на която е изписан броят акции, с които се гласува.
Председателят на събранието поясни, че акционерите могат да разискват и гласуват единствено по точките, включени в дневния ред на събранието, тъй като не присъстват всички акционери, притежаващи 100 % от капитала и в дневния ред не могат да бъдат допълнително включвани други точки, освен вече обявените. Чл. 231, ал. 1 от Търговския закон не може да се прилага.

Пристъпи се към разглеждане на предварително оповестения ДНЕВЕН РЕД със съответните предложения на Съвета на директорите за решения, както следва:
1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;
2. Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите;
3. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.;
4. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
5. Назначаване на регистриран одитор за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Николай Николов Орешаров, рег. № 0494 за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.;
6. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на одитора;
7. Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидирания доклад на одитора;
8. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне финансовия резултат на Дружеството;
9. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2018 г.;

10. Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;

Разни.

Пристъпи се към разглеждане на точка 1 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление“. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка първа. Годишният доклад и декларацията за корпоративно управление са част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление.

Пристъпи се към разглеждане на точка 2 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите“. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка втора. Годишният консолидиран доклади е част от материалите за събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите.

Пристъпи се към разглеждане на точка 3 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.“. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка трета. Докладът за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите са част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 4 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите“. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка четвърта. Докладът е част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите.

Пристъпи се към разглеждане на точка 5 от дневния ред: Назначаване на регистриран одитор за 2019 г. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка пета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите назначава Николай Николов Орешаров, рег. № 0494 за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 6 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на одитора“. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка шеста. Одитираният ГФО за 2018 г. е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на одитора.

Пристъпи се към разглеждане на точка 7 от дневния ред: „Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидирания доклад на одитора“. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка седма. Документите, поставени на разглеждане, са част от материалите за настоящото събрание. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидирания доклад на одитора.

Пристъпи се към разглеждане на точка 8 от дневния ред: „Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.“. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка осма. Предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат е част от материалите на събранието. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне финансовия резултат на Дружеството.

Пристъпи се към разглеждане на точка 9 от дневния ред: Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2018 г. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка девета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2018 г.

Пристъпи се към разглеждане на точка 10 от дневния ред: Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2019 г. Председателят на събранието прочете още веднъж предложението за решение по точка десета. Даде се думата на акционерите за въпроси, коментари, възражения и други предложения. Такива не бяха направени.

Пристъпи се към гласуване на предложението на Съвета на директорите.

Резултати от гласуването:

Брой на акциите, по които са подадени действителни гласове: 1398994, представляващи 50.23 % от капитала;

Брой на гласовете, упражнени чрез представители: 652 440;

Общ брой на действително подадените гласове: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ЗА“: 1 398 994;

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: 0;

Брой подададени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на акционерите взе следното

РЕШЕНИЕ: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянното месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите.

Премина се към разглеждане на точка 11 от дневния ред: Разни. По нея не бяха направени изказвания.

Предвид изчерпването на дневния ред събранието беше закрито в 11.45 ч.

Към този протокол се приложиха:
Списък на акционерите, явяващи се на днешното събрание, изготвен от Комисията по регистрация на акционерите и подписан от ръководството на събранието;
Доклад на Комисята по регистрацията на акционерите;
Заповед на Изпълнителния директор за назначаване Комисия по регистрацията на акционерите;
Пълномощно за представителство на акционер по образец – 1 брой;
Удостоверения за актуална регистрация, издадени от Търговски регистър – 3 броя.

Председател:П. Секретар:П. Преброител:П.


Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг" АД, гр. София, с ЕИК 121659072 („Дружеството“), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон, чл. 115 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 21, ал. 1 от Устава на Дружеството, свиква редовно общо събрание на акционерите на „Холдинг Кооп-Юг" АД на 10.06.2019 г. от 11.00 часа, а при липса на кворум – на 28.06.2019 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, в гр. София, ул. „Г. С. Раковски" 99, сградата на ЦКС, ет. 7, офис 16, при следния дневен ред и предложения за решения:
1. Вземане на решение за приемане годишния доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларация за корпоративно управление; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите, заедно с декларацията за корпоративно управление;
2. Вземане на решение за приемане годишния консолидиран доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния консолидиран доклад за дейността за 2018 г., изготвен от Съвета на директорите;
3. Вземане на решение за приемане доклада за прилагане политиката за възнаграждения на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада за прилагане политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2018 г.;
4. Вземане на решение за приемане доклада за дейността на Директора за връзки с инвеститорите; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Директора за връзки с инвеститорите;
5. Назначаване на регистриран одитор за 2019 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите назначава Николай Николов Орешаров, рег. № 0494 за регистриран одитор на Дружеството за 2019 г.;
6. Вземане на решение за приемане на одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и доклада на одитора;
7. Вземане на решение за приемане на одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидирания доклад на одитора; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одитирания консолидиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г. и консолидирания доклад на одитора;
8. Вземане на решение за разпределяне на финансовия резултат на Дружеството за 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне финансовия резултат на Дружеството;
9. Вземане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до края на 2018 г.; Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им до 31.12.2018 г.;
10. Вземане на решение за определяне размера на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите за 2019 г. Проект за решение: Общото събрание на акционерите не променя определеното постоянно месечно възнаграждение на всеки от членове на Съвета на директорите;
11. Разни.

„Холдинг Кооп-Юг" АД е вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лице с нестопанска цел при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 121659072 и е със седалище в гр. София.
Съветът на директорите на „Холдинг Кооп-Юг" АД уведомява, че общият брой на акциите от капитала на „Холдинг Кооп-Юг" АД и правата на глас на акционерите на „Холдинг Кооп Юг" АД към датата на решението на управителния орган за свикването на общото събрание – 19.04.2019 г., е 2 785 062 (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя безналични поименни акции с право на глас, всяка една с номинална стойност от 2 лева. Всички издадени акции на дружеството са от един клас - обикновени (непривилегировани), безналични акции и дават еднакви права на акционерите, а именно - право на глас, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерно с номиналната стойност на акцията. Всяка издадена акция дава право на акционера да участва в общото събрание на акционерите и да гласува с един глас в общото събрание на акционерите. Съответно, общият брой гласове в общото събрание е 2785062 (два милиона седемстотин осемдесет и пет хиляди и шестдесет и два) броя.

Съгласно ЗППЦК, право да участват и да гласуват в общото събрание на акционерите имат само лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар" АД като акционери 14 дни преди датата на общото събрание, а именно - към 26.05.2019 г.

Лицата, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца най-малко 5% (пет на сто) от капитала на дружеството, имат право да поискат включване на въпроси в дневния ред и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняване на това право е не по-късно от 15 дни преди откриване на общото събрание, т.е. до 25.05.2019 г. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които ще бъдат включени в дневния ред и предложенията за решения. С обявяването им в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването акционерите представят списъка на включените въпроси, предложенията за решения по тях и писмените материали по седалището и адреса на управление на „Холдинг Кооп-Юг" АД, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на заседанието на общото събрание, всеки акционер има право да поставя въпроси както по обявения дневен ред, така и относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелствата, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават такива въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред. Членовете на Съвета на директорите са длъжни да отговарят вярно, изчерпателно и по същество на поставените въпроси. Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред и при спазване изискванията на закона и на ограничението по чл. 118, ал. 3 ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението от общото събрание.

Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите - юридически лица се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице, респективно официално извлечение от съответния регистър за актуалното им състояние или друг подобен документ за акционери - чуждестранни юридически лица и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: Пълномощниците на акционерите -физически лица се легитимират с документ за самоличност и писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание, по образец, приложен към материалите за това общо събрание на акционерите.
Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с писмено изрично нотариално заверено пълномощно, издадено за това общо събрание на акционерите от законния представител на акционера-юридическо лице, по образец, приложен към материалите за ОСА, с удостоверение за актуално състояние на акционера -юридическо лице и документ за самоличност на упълномощения.
Правилата за гласуване чрез пълномощник са на разположение на заинтересованите лица на интернет страницата на дружеството: www.coop-jug.com , както и на страницата на информационния портал на "Българска Фондова Борса - София" X3 News www.x3news.com и в КФН.
Преупълномощаването с правата по предоставените пълномощни, както и пълномощно дадено в нарушение на чл. 116, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК е нищожно. Член на съвета на директорите може да представлява акционер, само ако в пълномощното акционерът изрично е посочил начина на гласуване по обявения дневния ред.
Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на следната електронна поща: cpfsouth@ccu-bg.com, като електроннните съобщения трябва да са подписани с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към тях да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя.
Всички пълномощни, трябва да бъдат представени на адреса на управление на дружеството или получени по електронната поща на дружеството не по-късно от един работен ден преди датата на Общото събрание на акционерите.
Пълномощникът има същите права да се изказва и да задава въпроси на общото събрание, както акционерът, когото представлява. Пълномощникът е длъжен да упражнява правото на глас в съответствие с инструкциите на акционера, съдържащи се в пълномощното. Ако в пълномощното не се посочва начин на гласуване по отделните точки от дневния ред, в него трябва да се посочи, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува. Едно лице може да представлява повече от един акционер на общото събрание. В такъв случай пълномощникът може да гласува по различен начин по акциите, притежавани от отделните акционери, които представлява. Акционер може да упълномощава член на Съвета на директорите, само ако изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред.
Гласуването чрез кореспонденция и електронни средства не е допустимо, съгласно действащия устав на „Холдинг Кооп-Юг" АД.

Регистрацията на акционерите за участие в общото събрание започва в 10.20 часа и приключва в 10.55 часа на 10.06.2019 г. на мястото на провеждане на общото събрание на акционерите.
При липса на кворум в обявения за начало на събранието час, на основание чл. 115, ал. 12 ЗППЦК и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание ще се проведе независимо от представения капитал на 28.06.2019 г. от 11.00 часа на същото място, в същия час, при същия дневен ред и при същите изисквания и процедура по регистрация. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

Настоящата покана за свикване на общото събрание и писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание, както и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, се публикуват на Интернет страницата на „Холдинг Кооп-Юг" АД - www.coop-jug.com, за времето от обявяването на поканата в търговския регистър до приключването на общото събрание.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адреса на управление на дружеството - гр. София, ул. „Г. С. Раковски" № 99, ет. 7, офис 16, всеки работен ден от 9.00 до 16.00 часа, както и на интернет страницата на дружеството www.coop-jug.com, считано от датата на обявяване на поканата за общото събрание на акционерите в търговския регистър до деня преди събранието.

Канят се всички акционери на „Холдинг Кооп Юг" АД да вземат участие в работата на общото събрание на акционерите, лично или чрез упълномощени от тях представители.

 

Документи за изтегляне: дневен ред материали други